BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9928/CT-TTHTngày 23/12/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc chính sách thuếGTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịchvụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 gửi Cục thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể các trường hợp.

Theo hướng dẫn tại công văn số 15057/BCT-TCT nêu trên thì trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ sửachữa, bảo trì, bảo hành phương tiện vận tải cho doanh nghiệp chế xuất phục vụcho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện nêutại điểm 1.2, mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương