BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7961/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy biến điện sử dụng điện môi lỏng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty CP phát triển KT CN EDH;
(Lô 2, CN3, Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)
- Công ty CP ENTEC kỹ thuật năng lượng;
(Số 21, lô 13B, KĐT mới Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Hiệp hội CN kỹ thuật điện Việt Nam.
(T 18, Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 305/CV /2014 ngày 26.5.2014 củaCông ty CP phát triển KT CN EDH, công văn số 339/CV-ENTEC ngày 26.5.2014 củaCông ty CP ENTEC kỹ thuật năng lượng và công văn số 25- 2014/KTĐ-VP ngày 2.6.2014của Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam về việc phân loại, áp mã số đốivới các mặt hàng máy biến áp điện và máy biến dòng điện sử dụng điện môi lỏngdùng cho thiết bị đo lường; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc phân loại, áp dụng mã số:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tàichính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14.11.2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóaxuất nhập khẩu; thì:

- Mặt hàng máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùngcho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đatừ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;Mã số tương ứng tại chương 98 là 9813.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Mặt hàng máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng,dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áptối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.99 tại Danh mục hàng hóa XK, NKViệt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

2/ Về kiến nghị sửa đổimức thuế:

Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính sửa đổimức thuế suất phù hợp trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP pháttriển KT CN EDH, Công ty CP ENTEC kỹ thuật năng lượng và Hiệp hội CN kỹ thuậtđiện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.tr Đỗ Hoàng Anh Tụấn (để b/cáo)
- Vụ Chính sách thuế (để p/hợp);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái