BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Theo đề nghị của các Hiệp hội xuất khẩu, Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan thực hiện thu hộ lệ phí niên liễm của các Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Tiêu và Hiệp hội Điều. Hiện nay, cơ quan Hải quan đã và đang thu hộ các loại lệ phí cho các Hiệp hội, sau đó chuyển nộp số tiền lệ phí đã thu hộ vào tài khoản thu lệ phí của các Hiệp hội tại Kho bạc Nhà nước.
Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 4 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thủ tục hải quan điện tử thì các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử“được lựa chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại lệ phí do cơ quan Hải quan thu hộ các Hiệp hội, tổ chức cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp theo tháng”.
Hiện cơ quan Hải quan đang thực hiện thu lệ phí hải quan theo quy định tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, đối tượng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên (không phân biệt loại hình xuất, nhập khẩu) được lựa chọn tự khai, tự nộp lệ phí theo tháng vào thời gian 10 ngày đầu của tháng tiếp theo (trừ ngày lễ hoặc chủ nhật).
Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản và đảm bảo việc thu nộp phí của người xuất khẩu, công tác quản lý phí, lệ phí của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan không thiết lập thu phí tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện ra thông báo lệ phí thu hộ các hiệp hội như sau:
1. Thực hiện thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội mặt hàng Cà phê, tiêu, điều xuất khẩu cùng với thời điểm thu lệ phí hải quan theo quy định tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính.
2. Trước khi quyết định thông quan lô hàng, công chức thực hiện nhập thông báo lệ phí trên hệ thống kế toán tập trung như sau: Các đơn vị sử dụng chức năng: “2.Nhập Liệu \ N.Quản lý lệ phí nộp sau\1.Nhập thông báo lệ phí” trên hệ thống KTTXNK để nhập thông báo lệ phí. Sau khi có thông báo lệ phí trên hệ thống, việc thực hiện chức năng thu phí, sửa, xóa chứng từ lệ phí được xử lý như đối với lệ phí làm thủ tục hải quan.
3. Thời điểm thực hiện việc nhập thông báo phí thu hộ trên kế toán thuế tập trung và không thực hiện thu các khoản phí thu hộ cho các Hiệp hội trước khi thông quan từ 01/7/2014.
4. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó trưởng phòng Dự toán - Tổng hợp, Cục Thuế XNK, điện thoại 0904.340.331, địa chỉ mail: [email protected] để được hỗ trợ, giải quyết cụ thể.

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ (để p/h);
- Hiệp hội Điều Việt Nam (thay trả lời công vănsố 71/2014/CV-HHĐ ngày 10/6/2014);
- Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (để biết);
- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TXNK - L.Nga (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?