BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 797/LĐTBXH-LĐTL
V/v lập luỹ dự phòng tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công đoàn Tổng công ty Hoáchất Việt Nam

Trả lời công văn số 19/CSKT-CĐHCVN ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Công đoàn Tổng công ty Hoá chấtViệt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ lao động Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Theo Thông tư số 130/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng từ kỳtính thuế năm 2009, tại điểm 2.5, khoản 2, mục IV quy định các khoản chi khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: "Chi tiền lương, tiền công vàcác khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơquyết toán thuế năm thực tế chưa chitrừ trường hợp doanh nghiệp có tríchlập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằmbảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đíchkhác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹtiền lương thực hiện".

Tiếp theo, ngày 03/3/2009 BộTài chính đã có công văn số 2349/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố,trong đó quy định: "trường hợp trong năm 2007, 2008 các Công ty nhà nướcđã trích lập dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằmbảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đíchkhác theo quy định của Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH thì khoản dự phòng này sẽđược tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế".

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Công đoàn Tổng công ty Hoá chất Việt Nam biết và phối hợp vớiTổng công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân