BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 797/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2178/CT-TTr ngày 9/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xử lý hàng hóa thiếu kho và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về ưu đãi thuế TNDN
- Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN quy định:
+ Tại Mục I, Mục II Phần E quy định:
“I. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.
2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.
3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư”.
II. Nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại mục III, mục IV, Phần E chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng một trong các điều kiện được ưu đãi thuế quy định tại mục I phần E hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập”.
+ Tại Tiết e Khoản 1 Mục IV Phần E quy định:
“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.
- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.
- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).
- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.
+ Tại Khoản 6 Mục IV Phần E quy định:
“6. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng. Trong thời gian đang miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì cơ sở kinh doanh chỉ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Ngoài ra cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Minh Châu thành lập năm 2008 trong đó Ông Phan Xuân Minh là Giám đốc - người có số vốn góp cao nhất trong Công ty TNHH Minh Châu, đồng thời cũng là Giám đốc - người có số vốn góp cao nhất trong Công ty TNHH Ngọc Châu đang hoạt động, nếu Công ty TNHH Minh Châu đáp ứng các điều kiện về ưu đãi về thuế TNDN theo quy định, không phải là dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp khác đang hoạt động và không thuộc các trường hợp không hưởng ưu đãi theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập thì Công ty TNHH Minh Châu được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.
Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc và đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xác định ưu đãi theo quy định của pháp luật.
2. Chính sách thuế đối với hàng hóa thiếu kho
Qua nghiên cứu hồ sơ thì Tổng cục Thuế nhận thấy công văn hỏi của Cục Thuế tỉnh Cà Mau chưa nêu cụ thể vướng mắc mà chỉ là các tình huống giả định. Vì vậy, Tổng cục Thuế thấy rằng Cục Thuế tỉnh Cà Mau cần kiểm tra kỹ tình huống cụ thể của doanh nghiệp, khi xác định chính xác hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau cần lập biên bản và ban hành quyết định hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc khi áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau có văn bản nêu tình hình cụ thể để Tổng cục Thuế có căn cứ để trả lời.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?