THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/TTg-KTN
V/v quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, dân cư tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Định (công văn số 4100/UBND-ND ngày 24 tháng 11 năm 2010), ý kiến các Bộ:Công Thương (số 1008/BCT-CNNg ngày 28 tháng 01 năm 2011), Tài nguyên và Môitrường (số 514/BTNTM-ĐCKS ngày 22 tháng 02 năm 2011) về việc quy hoạch xây dựngcơ sở hạ tầng, dân cư tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa khu vực quặng titan,diện tích 47 ha, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ ra ngoài Quy hoạch thăm dò, khaithác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đếnnăm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2007/QĐ-TTgngày 13 tháng 7 năm 2007.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Địnhtuân thủ các quy định của pháp luật về Khoáng sản, Bảo vệ và Phát triển rừng,Đất đai, Xây dựng và các quy định khác liên quan đến việc quy hoạch xây dựng cơsở hạ tầng và khu dân cư tại khu vực nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (22).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải