TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 798/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng phải nhập khẩu trở lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH & du lịch Đại Ngàn

Trả lời công văn số 1- 02/CV01 ngày 16/2/2006 của Công ty TNHH & Du lịch Đại Ngàn về việc tái nhập mật ong đã xuất nhưng không đảm bảo chất lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa đã xuất khẩu, vì lý do nào đó phải nhập trở lại, chính sách thuế được quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Thủ tục hải quan được quy định tại các văn bản số 6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002 và văn bản số 2522/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2003 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị qúy công ty liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu, nơi hàng nhập để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu