VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
----------
V/v:Kinh phí thực hiện công tác tái định cư đối với các dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8873/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2013) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 151/BC-BGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 734/BTC-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2014) về kinh phí thực hiện công tác tái định cư đối với các dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn ứng trước của nhà thầu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Về nguồn vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư:
- Các địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phương mình với quy mô phù hợp, đáp ứng tiến độ chung của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.
- Đối với các địa phương thực sự khó khăn, tùy từng trường hợp cụ thể, các tỉnh, thành phố làm việc với Bộ Giao thông vận tải để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng vốn của các dự án để đầu tư xây dựng khu tái định cư. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu hồi tiền sử dụng đất, tiền mua nhà của người được bố trí tái định cư hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của tỉnh để hoàn trả cho Dự án.
2. Về thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn ứng trước của nhà thầu và phát hành trái phiếu Chính phủ: Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10861/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ