BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7982/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sn và các nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đi với việc điều chnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 được Quốc hộikhóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29/5/2008 về việc điều chỉnh địa giớihành chính Hà Nội và một số tỉnh có liênquan, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bàn giao, tiếpnhận tài sản và các nguồn tài chính nhà nước ở các địa phương thuộc phạm vi điềuchỉnh địa giới hành chính như sau:

A. Yêu cầu chung:

1. Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọichung là “các tỉnh”) thuộc phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết15/2008/QH12 có trách nhiệm chỉ đạo các sở và các đơn vị ở địa phương thuộc diệnhp nhất, sáp nhập bàn giao, tiếp nhậntài sản và các nguồn tài chính; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do điều chỉnhđịa giới hành chính; trong đó có nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận tài sản và cácnguồn tài chính nhà nước của địa phương. Việc thực hiện bàn giao, tiếp nhận tàisản và các nguồn tài chính được xác định tại thời điểm 31/7/2008.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh địa giớihành chính có trách nhiệm lập phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồntài chính nhà nước của địa phương và từng cơ quan, từng đơn vị. Phương án bàngiao tài sản và các nguồn tài chính nhà nước phải được bàn bạc tập thể, đảm bảothống nhất phương thức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tàichính nhà nước của địa phương để sau khi điều chỉnh địa giới hành chính mọi hoạtđộng kinh tế - xã hội của các cơ quan đơn vị, các tỉnh ổn định, không bị xáo trộnvà giữ được sự đoàn kết, nhất trí.

3. Từng cơ quan, đơn vị (bao gồm các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệpvà các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn) theo chức năng, nhiệm vụ thực hiệnkiểm kê tài sản theo chế độ quy định, lập đầy đủ hồ sơ về tài sản, các nguồntài chính nhà nước trước khi điều chỉnh địa giới hành chính; đối chiếu với kếtquả đã kiểm kê tại thời điểm gần nhất trước đó để xác định tài sản, tiền vốn,... thừa, thiếu và xác định trách nhiệm để x lý dứt điểm trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính. Khi bàngiao, tiếp nhận tài sản và các ngun tàichính nhà nước giữa các cơquan, đơn vị phi lập biên bản bàn giao, tiếpnhận tài sản và các nguồn tài chính giữa các bên (kể cả các khoản nợ phải thu,phải trả (nếu có). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản, tiềnvốn nhà nước khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính.

B. Những quy định cụ thể:

I. Đối vi tài sản và tiền vốn trong các doanh nghiệp nhà nước do địaphương quản lý:

Các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đóngtrên địa bàn thuộc địa giới hành chính của tỉnh, huyện, xã nay điều chỉnh địagiới hành chính v thành ph Hà Nội thực hiện bàn giao nguyên trạngdoanh nghiệp, bao gồm toàn bộ tài sản, tiền vốn, quyền lợi và nghĩa vụ củadoanh nghiệp tại thời điểm bàn giao.

Các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tnh không phải điều chnh địa giới hành chính, nhưng có đơnvị phụ thuộc đóng trên địa bàn huyện, xã phải điều chỉnh địa giới hành chính vềthành phố Hà Nội thì không phải bàn giao đơn vị phụ thuộc.

Các doanh nghiệp nhà nước cung cấp sản phẩm hàng hóadịch vụ công ích, công ty xổ s kiếnthiết thực hiện bàn giao nguyên trạng; trường hợp được hp nhất, sáp nhập theo quyết định củacấp có thẩm quyền, khi bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính đối vớidoanh nghiệp này thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản c định, vốn c định; tài sản lưu động và vốn lưu động;công nợ của doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịchvụ công ích có trụ sở đóng trên địa bàn không phải điều chỉnh địa giới hànhchính nhưng hoạt động cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn điều chỉnhđịa giới hành chính thì thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản và nguồn tài chínhcho đơn vị thuộc thành phố Hà Nội (mới) tiếp nhận quản lý.

II. Đối với tài sản và các nguồn vốn tài chính trongkhu vực hành chính sự nghiệp do địa phương quản lý:

1. Tài sản và các nguồn tài chính nhà nước trong các đơn vị hành chính, đơnvị sự nghiệp do các huyện, xã quản lý giữ nguyên hiện trạng không phải thực hiệnbàn giao, tiếp nhận. Tài sản và các nguồn tài chính nhà nước trong các cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện, xã thuộc tỉnh nào sau khi điều chỉnh địagiới hành chính tiếp tục giao cho huyện, xã đó quản lý.

2. Tài sản và các nguồn tài chính nhà nước trong các cơ quan hành chính nhànước, các đơn vị sự nghiệp do cấp tỉnh quản lý, bàn giao và tiếp nhận theonguyên tắc:

Bàn giao toàn bộ tài sản và các nguồn tài chính nhànước của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp cho cơ quan đượctiếp nhận theo nguyên tắc thực hiện kiểm kê tài sản, đi chiếu giá trị tài sản trên sổsách, đảm bảo khớp đúng; lập báo cáo kiểm kê tài sản; trường hợp có chênh lệchphải xử lý chênh lệch trước khi bàn giao; đồng thời đảm bảo các cơ quan hànhchính nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoạt động bình thường ngay sau khi điều chỉnhđịa giới hành chính. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Thủ trưng đơn vị mớicó trách nhiệm, bố trí s dụngtheo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành; đối với tài sản dôi dư, lậpphương án để trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo đúng chế độ quy định. Việc bàn giao tài sảnvà các nguồn tài chính, công nợ cần thảo luận thống nhất theo nguyên tắc cơquan nhận bàn giao tài sản được hình thành từ công nợ thì có trách nhiệm nhận nợ.

3. Căn cứ tài sản, vật tư, tiền vốn, ... đã được bàn giao, tiếp nhận, cơquan, đơn vị nhận bàn giao, tiếp nhậncó trách nhiệm mở sổ sách theo dõi tài sản, tiền vốn của cơ quan, đơn vị mìnhtheo đúng chế độ quản lý tài sản, tiền vn nhà nước theo quy định.

III. Bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý NSNN:

1. Về công tác quyết toán NSNN năm 2007:

Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan về điều chnh địa giới hành chính chỉ đạo cơquan tài chính phi hợp với cơ quan thuế, Khobạc nhà nước và các ban, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp quyết toán ngânsách năm 2007 để báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồngnhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 trước thời điểm điềuchỉnh địa giới hành chính.

2. Về dự toán thu, chi NSNN năm 2008:

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây:

a) Dự toán thu, chi cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội (mới) năm 2008được tổng hợp toàn bộ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 trên địa bàn huyện MêLinh, 4 xã của tỉnh Hòa Bình và nhiệm vụ thu, chi ngân sách của tỉnh Hà Tây vàthành phố Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Trên cơ sở đó, xác địnhtỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ươngvà ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địaphương theo chế độ quy định và Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội.

b) Ngân sách trung ương tiếp tục bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hà Nội(mới) theo dự toán điều chỉnh năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ giao.

c) Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội và tỉnh Hà Tây tiếp nhận toàn bộ nguồn kinh phí ủy quyền năm 2008 đã được cấp có thẩmquyền giao. Các Bộ, ngành trung ương thực hiện cấp kinh phí ủy quyền cho các tỉnh theo địa giớihành chính mới.

d) Mọi nhiệm vụ chi của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng,đoàn thể, tiếp nhận về Hà Nội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính do ngânsách thành phố Hà Nội (mới) đảm bảo.

2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình điều chỉnh giảmtương ứng đối với dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 trên địa bàn huyện MêLinh, 4 xã của tỉnh Hòa Bình đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Ủy ban nhân dân tnh Vĩnh Phúc và tỉnh HòaBình bàn giao cho thành phố Hà Nội (mới) toàn bộ hồ sơ và nguồn kinh phí ủy quyền năm 2008 của huyện Mê Linh tỉnhVĩnh Phúc và 4 xã tỉnh Hòa Bình đãđược cấp có thẩmquyn giao (bao gm cả kinh phí năm trước được phépchuyển sang thực hiện và quyết toánvào năm 2008): kế hoạch giao, kinh phí đã cấp, kinh phí còn lại.

c) Ủy ban nhân dân tỉnhVĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội(mới) để thực hiện cân đối thu, chi ngân sách cho huyện Mê Linh ca tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của tỉnh HòaBình được sáp nhập về thành phố Hà Nội đảm bảo ổn định các nhiệm vụ phát triểnkinh tế xã hội trên địa bàn được cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Xử lý vốn đầu tư cho các công trình XDCB dở dang, quyết toán vốn đầu tưvà những tồn tại về ngân sách:

a) Về xử lý vốn đầu tư cho các công trình XDCB dở dang:

- Về nguyên tắc, dự án, công trình thuộc địa bàn tỉnh nào thì giao tỉnh đóquản lý. Khi bàn giao phải ghi rõ từng danh mục dự án, công trình, các loại nguồnvốn đầu tư cho từng công trình (vốn ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi, nguồn vn khác) và các hồ sơ tài liệu kháccó liên quan đến dự án, công trình.

- Đối với các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương đảm bảo,nhưng giao tỉnh làm chủ đầu tư thì dự án, công trình thuộc địa bàn tỉnh (thànhphố) nào, giao tỉnh (thành phố) đó quản lý.

- Đối với khối lượng XDCB hoàn thành phải thanh toán dứt điểm trước khi điềuchỉnh địa giới hành chính. Đến thờiđiểm điều chỉnh địa giới hành chính, đối với các công trình đang dở dang, các tnh phải chuyển toàn bộ kế hoạch vốnđầu tư năm 2008 (phần chưa thanh toán) cho thành phố Hà Nội (mới) để thanh toántiếp đảm bảo tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn.

- Đối với dự án (giao thông, thủy lợi, ...) theo địa giới hành chính cũ thuộc một tỉnh, nay theo địa giớihành chính mới thuộc hai tỉnh; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quanthoả thuận thống nhất để thực hiện và có thể thực hiện theo hướng không bàngiao, tiếp nhận tài sản, tiền vốn của dự án đầu tư chưa hoàn thành mà tiếp tụcgiao nhiệm vụ cùng nguồn vốn đầu tư XDCB của dự án này cho tỉnh có Ban quản lýdự án đóng trên địa bàn, quản lý đầu tư tiếp cho đến khi dự án hoàn thành toànbộ mới bàn giao tài sản hình thành qua đầu tư cho các tỉnh để quản lý, sử dụng.

b) Về quyết toán vốn đầu tư:

(1) Quyết toán dự án hoàn thành:

- Đối với những dự án đã có hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thànhtrước ngày 31/7/2008: cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (cũ) phải khẩntrương tổ chức phê duyệt quyết toán; trường hợp đến ngày điều chỉnh địa giới hành chính vẫn chưa phê duyệtđược quyết toán thì phải bàn giao đầy đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán của dựán, cùng với những công việc thm trađã thực hiện được (nếu có) cho cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (mới) đểtiếp tục tổ chức thực hiện phê duyệt quyết toán cho các dự án theo chế độ quy định.

- Đối với những dự án đã hoàn thành nhưng đến ngày điều chỉnh địa giớihành chính chưa có hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành: thực hiện lậpbáo cáo và trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyếttoán theo chế độ quy định. Trường hp dự án được bàn giao sangchủ đầu tư mới thì thực hiện bàn giao đầy đ hồ sơ, tình hình quản lý của d án cho chủ đầu tư mới để lập báocáo quyết toán dự án hoàn thành đ cp có thm quyền (mới) phê duyệt quyết toántheo chế độ quy định.

(2) Quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN năm 2008 (quyết toán niên độ ngân sách):

- Trường hợp bàn giao nhưng không thay đổi chủ đầu tư: chủ đầu tư chịutrách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB niên độ 2008 gửi cơ quan tiếpnhận để thẩm định, phê duyệt quyết toán.

- Trường hợp bàn giao sang chủ đầu tư mới: chủ đầu tư (cũ) chịu trách nhiệmlập bảng đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm đến ngày khóa sổ kế toán theo Phụ lục số 07 kèm theo Thông tưsố 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanhtoán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN, lấyxác nhận của KBNN để bàn giao cùng với toàn bộ hồ sơ của dự án cho chủ đầu tư(mới); Chủ đầu tư (mới) lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB niên độ 2008 gửicơ quan tiếp nhận để thẩm định, phê duyệt quyết toán.

- Cơ quan tiếp nhận tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB niên độ2008 thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 53/2005/TT-BTCngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, thẩm định báo cáo quyếttoán vốn đầu tư XDCB thuộc vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

c) Đi với các khoản đầu tư từnguồn trái phiếu Chính phủ cho giao thông, thủylợi, giáodục, y tế, ... được giao cho địa phương quản lý, các tỉnh thực hiện bàngiao đầy đủ hồ sơ, nguồn vốn của từng dự án, công trình (nếu có) để thành phốHà Nội (mới) tiếp tục đầu tư theo kế hoạch.

d) Đi với các khoản chi thườngxuyên và b sung theo dự toán cho ngânsách cáchuyện, xã (nếu có) của ngânsách tỉnh: cần tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các khoản phải thanh toánvề lương, phụ cấp lương, sinh hoạt phí cán bộ,... đến 31/7/2008. Đảm bảo các khoản bổ sung theo đúng dự toángiao cho các huyện, xã; tránh tình trạng thiếu công bng giữa các huyện, xã thuộc tnh cũ và huyện, xã phải điều chỉnh địagiới hành chính.

đ) Đối với các khoản chi tạm ứng từ ngân sách, cần xửlý dứt điểm trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính. Đối với các khoản tạmthu, vay ngân hàng thương mại, tạm ứng nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, vay Ngân hàngphát triển Việt Nam, ...(nếu có) cần tập trung xử lý trước khi điều chnh địa giới hành chính. Nếu đến thời đim điều chỉnh địa giới hành chính,các khoản tạm thu, công nợ này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm thì căn cứ vào nội dung, tính chất từngkhoản, Ủy ban nhân dân các tnh,thành phố có liên quan thỏa thuận phương thức phân chiasố tạm thu, công nợ cho phù hợp.

e) Đối với quỹ dự trữ tài chính: trước khi bàn giao, tiếp nhận có biên bảnxác định rõ nguồn hình thành và tình hình sử dụng quỹ dự trữ tài chính hiện cócủa tỉnh (bng tiền, hiện vật - nếu có).

g) Phân chia các quỹ tài chính khác theo quy định: Đi với các qu tài chính như: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, Qu phòng chng bão lụt, đến thời điểm điều chỉnhđịa giới hành chính có s dư thì căn cứ báo cáo tìnhhình hoạt động của từng quý, trongđó nêu rõ nguồn thu, tình hình sử dụng, số dư; trên cơ sở đó, các tnh, thành phố bàn giao, tiếp nhậntheo nguyên tắc thỏa thuận thống nhất.

4. Về tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2008:

a) Các tnh, huyện, xã được điều chnh địa giới hành chính do hợp nhất,sáp nhập vào thành phố Hà Nội cần chỉ đạo tốt công tác kế toán thu, chi ngânsách ngay từ ngày 01/8/2008. Số dư đầukỳ (01/8/2008) của các tài khoản thu, chi ngân sách được căn cứ vào kết quả bàngiao ngân sách và các quỹ tài chính khi m rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

b) Đối với công tác quyết toán ngân sách năm 2008:

Ủy ban nhân dân các huyện, xã sáp nhập vào Hà Nội thựchiện lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2008 trình Hội đồng nhân dân cùng cấpphê chuẩn, đồng thời gửi đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý để tổng hợp. Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội (mới) thực hiện tổng hợp quyết toán ngân sách năm2008 (bao gồm cả quyết toán ngân sách của các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, xã được sáp nhập vào thành phố Hà Nội)trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê chuẩn và gi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính về một số nộidung liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính nhànước địa phương đối với việc điềuchỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan; đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liênquan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo quyđịnh của pháp luật liên quan và hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện,nếu phát sinh vướngmắc, đềnghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoch và Đầu tư;
- Hội đồng nhân dân các tnh, thànhphố: Hà Nội; Hà Tây; Vĩnh Phúc;Hòa Bình;
- S Tài chính, KBNN, Cục thuế, CụcHải quan các tnh, thành phố Hà Nội,Hà Tây, Vĩnh Phúc; Hòa Bình;
- KBNN; các Tổng cục, Vụ, Cục thuộcBộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Công Nghiệp