BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7988/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi tên người nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH BIMICO;
(Khu kinh tế xã Bình Minh, TX Tây Ninh)
- Công ty TNHH một TV TM XNK Nghĩa Thắng
(29 phố Lò Bát, phường Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 041/VB-BIMICO ngày 01/10/2009, công vănsố 039/VB-BIMICO ngày 14/09/2009 của Công ty TNHH BIMICO và công văn số 10/CV-NT ngày 24/10/2009 của Công ty TNHH một thành viên TM XNK Nghĩa Thắng vềđề nghị được thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩuđã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài, cơ quan Hải quanđã xác nhận thực xuất, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Chấp nhận cho doanh nghiệp được khai bổ sung vào hồ sơhải quan các thông tin thay đổi về tên người mua hàng trên tờ khai hải quan sovới khai báo ban đầu của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải bị xử lý vi phạm về thời gian khai báobổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xửlý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnhvực hải quan.

3. Việc khai bổ sung được thực hiện trên văn bản sửa chữa,khai bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính (kèmtheo các chứng từ chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung). Chi cục Hải quan nơiđăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu đóng dấu xác nhận trên văn bản sửa chữa,khai bổ sung của doanh nghiệp và tờ khai hàng hóa xuất khẩu để doanh nghiệp cócơ sở làm việc với cơ quan thuế nội địa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CST, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp thực hiện);
- Cục HQ Quảng Ninh (để thực hiện);
- Cục HQ Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường