BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7988/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn "tấn đăng ký"

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS.
(Tầng 15, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 379/TT-FG /2013 ngày 25/11/2013 của Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS đề nghị hướngdẫn chính sách thuế nhập khẩu do Văn phòng Bộ Tài chính chuyển tại phiếu chuyểnsố 21512. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở trả lời Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS,Tổng cục Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắctrong quá trình thực hiện công văn số 9762/BTC-TCHQ ngày 26/7/2013, công văn số 5557/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2013.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phốHải Phòng tại công văn số 11961/HQHP-TXNK ngày 18/12/2013, đến thời điểm báocáo, Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS chưa đến làm thủ tục hải quan cho mặt hàngtàu chở khí hóa lỏng có tổng dung tích 4.518 GT và trọng tải toàn phần 5.054 MTtại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Đề nghị Công ty đến làm thủ tục hải quan cho mặthàng trên tại cơ quan hải quan. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quanthành phố Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Dầukhí FGAS biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ TC;
- Cục HQ tp. Hải Phòng (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường