BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7989/BTC-CST
V/v chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh TâyNinh

Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính nhận được công văn số 242/BQLKKT-QLĐT ngày 12/5/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vềchính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư tại Khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế (tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu,...) đối với các công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và cácdoanh nghiệp ở Khu công nghiệp trong Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tếcửa khẩu: Đề nghị thực hiện theo quy địnhtại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhcơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu (Quyết định số72/2013/QĐ-TTg) và Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Quyết địnhsố 72/2013/QĐ-TTg(Thông tư số 109/2014/TT-BTC )Trường hợp các văn bản được trích dẫn tại Quyết địnhsố 72/2013/QĐ-TTg và Thông tư s 109/2014/TT -BTC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theoquy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Về điều kiện để được hưởng chính sách thuế đối với các công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư trong Khu côngnghiệp thuộc Khu phi thuế quan:

- Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định:“Khu phi thuếquan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa ranh giới xác định, được ngăn cáchvới lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng (trừ khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh), có cng và cửa ra vào bảo đảm điều kiệncho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan vàcác cơ quan chức năng liên quan, cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ravào khu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khukinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự dovà các khu có tên gọikhác được thành lập theo Quyết định của Th tướng Chínhphủ, quan hệ mua bán trao đổihàng hóa, dịch vụ giữa khu này với bên ngoài quan hệ xuất khẩu, nhp khẩu.”

- Điều 1 Thông tư số 109/2014/TT-BTC quy định:

“Theo quy định tại khon 2 Điều 3 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự dovà các khu tên gọi khác được xác định là khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữakhu này với bên ngoài quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính ph;

2. Là khu vực địa ranh giới xác định;

3. Được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng(trừ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnhQuảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh);

4. Có cổng và cửa ra vào bảo đảm điềukiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan, tổ chức Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện ra,vào khu. "

Theo đó, các khu công nghiệp quy hoạch thuộc Khu phi thuếquan quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1849/QĐ-TTg được áp dụng chính sách thuế đối vớiKhu phi thuế quan theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg và hướng dẫn tạiĐiều 1 Thông tư s 109/2014/TT-BTCnêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh TâyNinh được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ PC;
- TCT, TCHQ;
- Cục QLCS;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy