TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 799/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 32/CT-DNK2 ngày 30/12/2005 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp phải di dời tới địa điểm mới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp có đầu tư, xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao; do nguyên nhân khách quan và tính cấp bách của việc di dời, doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận vừa tiến hành thi công, vừa lập thủ tục xin phép xây dựng. Nếu hóa đơn chứng từ liên quan tới chi phí đầu tư, xây dựng công trình đầu tư, xây dựng mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp, công trình đầu tư, xây dựng đã hoàn thành và đi vào sản xuất ổn định phục vụ cho sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được khấu trừ hoặc xét hoàn thuế GTGT theo quy định mà không phân biệt doanh nghiệp đã được cấp giấy phép xây dựng hay chưa được cấp giấy phép xây dựng công trình trên diện tích đất được giao.

Trường hợp số thuế GTGT của TSCĐ doanh nghiệp đã được khấu trừ hoặc được hoàn, sau đó doanh nghiệp không được phép thực hiện dự án nên TSCĐ xây dựng trên đất phải chuyển sử dụng vào mục đích khác hoặc doanh nghiệp chuyển sang địa điểm kinh doanh mới, TSCĐ xây dựng trên đất phải bàn giao cho đối tượng khác hoặc Nhà nước thu hồi đất, bồi thường cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải hoàn lại số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc đã được xét hoàn thuế. Trường hợp TSCĐ xây dựng trên đất bán cho đối tượng khác thì doanh nghiệp phải xuất hóa đơn tính thuế GTGT đầu ra, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và kiểm tra thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến