VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 799/VPCP-QHQT
V/v: lùi thời hạn trình Báo cáo Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 447/BKHĐT-QLKTTW ngày 01 tháng 02 năm 2012 về việc xin phép lùi thời hạn trình Báo cáo "Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới" đến tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam