BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7990/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty Sông Thu.
(96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 792/TCTST-KH ngày 17/12/2013 Tổng Công ty Sông Thu về đề nghị kéo dàithời gian gia hạn nộp thuế đối với hàng SXXK đóng tàu. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:"b) Thời gian giahạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối vớitrường hợp quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này". Đối chiếuvới quy định nêu trên thì đề nghị của Tổng Công ty Sông Thu được kéo dài thờigian gia hạn nộp thuế quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế là vượt quáthẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để TổngCông ty Sông Thu được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn