BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 799TCT/DNNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:Công ty Tư vấn – Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hà Nội

Tổngcục Thuế đã có công văn số 4301 TCT/DNNN ngày 24/12/2004 trả lời về ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp đối với dự án xây dựng nhà để bán. Nay Công ty có côngvăn giải trình cụ thể hoạt động của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về ưu đãi đầu tư: căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 củaChính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quiđịnh: “Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãiđầu tư: 1 – Đầu tư vào các ngành nghề qui định tại danh mục A Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này”. Điểm 5 – Mục II – danh mục A ngành nghề thuộc các lĩnhvực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quiđịnh: “Đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, các loại nhà ở phục vụ nhucầu của nhân dân ở thành phố và đô thị”.

Căncứ điểm 1.3.2 – Mục II – Phần B – Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đốitượng hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 củaChính phủ thì thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp qui định:Được miễn một năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho bốn năm tiếp theo đối với dựán mở rộng qui mô, đầu tư chiều sâu theo quy định tại Điều 23- Nghị định số51/1999/NĐ-CP .

Côngty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hà Nội (trước đây là Công ty Thiếtkế xây dựng nhà) là chủ án thực hiện các dự án: Xây dựng khu nhà ở 3-5 tầng tạixã Cổ Nhuế; xây dựng khu nhà ở để bán 3,5 tầng tại phường Mai Dịch: xây dựng đểbán tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 61/GP-UB ngày 6/7/2001 của UBND thành phố Hà Nội là những dự án thuộc danh mụcA ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, nếu đáp ứng một trongcác điều kiện qui định tại Điều 15 – Nghị định số 51/1999/NĐ-CP Công ty thựchiện chế độ kế toán, thống kê đúng theo qui định của pháp luật, thì thuộc đốitượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo điểm 1.3.2 – Mục II – Phần B – Thông tư số98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính nêu trên và được hưởng ưu đãitheo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được UBND thành phố Hà Nội cấp.

Trườnghợp Công ty chỉ làm các dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng cho các dự án này thìCông ty không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi theo Quyết định tại giấy phép ưu đãitrên.

2.Về Thuế thu nhập bổ sung: Theo qui định tại Điều 24 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên thì Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà HàNội có dự án đầu tư theo khoản 1 – Điều 15 Nghị định số 51/1999 này không phảinộp thuế thu nhập bổ sung theo qui định tại khoản 1 Điều 10 của Luật thuế TNDN.

Côngvăn này thay thế công văn số 4301 TCT/DNNN ngày 24/12/2004 của Tổng cục Thuế.Đề nghị công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc