BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79TC/NSNN
V/v: Đính chính Quyết định

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn Phòng Chính Phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC-VG, Cục Thuế, KBNN; Quỹ Hỗ trợ phát triển các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Do sơ suất trong đánh máy danh mục mã số bổ sung và sửa đổi các Chương-Khoản-Mục và Tiểu mục của hệ thống Mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính; Bộ tài chính xin được đính chính lại như sau:

1. Tại trang 1 điểm 8 mục I: Bỏ chương 154 (A, B và C) “Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài” được sửa lại thành Bỏ Chương 159 (A, B và C) “Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài”

2. Tại trang 6:

- Điểm 7 mục III : Mục 145 “Mua sắm sữa chữa tài sản cố định dùng cho công tác chuyên môn” được sửa thành Mục 145 " Mua sắm tài sản cố định dùng cho công tác chuyên môn".

- Gạch đầu thứ 5 của điểm 8 mục III (“Cấp bổ sung quỹ bảo hành Quỹ hỗ trợ phát triển” thành “Cấp bổ sung quỹ bảo hãnh ”) được sửa thành (“ Cấp bổ sung quỹ bảo lãnh Quỹ hỗ trợ phát triển” thành “Cấp bổ sung quỹ bảo lãnh”).

Bộ tài chính xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đinh Văn Nhã