BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 79TCT/PCCS
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
(18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/NĐ-TK ngày 08/12/2004của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ vào điểm 3.27, Mục II, PhầnB Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếgiá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị giatăng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3208 TCT/PCCS ngày 30/9/2004 hướng dẫnthuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm chế thử của Viện Kỹ thuật nhiệtđới theo mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Trường hợp trước ngày ban hành côngvăn số 3208 TCT/PCCS nêu trên, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới đã bán cho các cơ sởkinh doanh khác, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 5% đốivới các sản phẩm chế thử của Viện thì không truy thu lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Kỹthuật nhiệt đới được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương