BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 80/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Sở Xây dựng Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ có văn bản số 253/SXD-KTQHngày 08 tháng 4 năm 2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xây dựng công trìnhtrên khoảng không đường giao thông nội bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

 Theo quy định tại mục 2.8.10 Chương II, Quy chuẩn xây dựngViệt Nam, Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008: "Trong khoảng không từ độ cao3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô văng, bancông, mái đua...) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

- Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng củaphần nhô ra) tuỳ thuộc vào chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn đượcquy định ở bảng 2.9, đồng thời phải đảm bảo nhỏ hơn vỉa hè ít nhất 1,0m....(vớilộ giới 10m độ vươn ra tối đa là 0,9m).

- Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được chechắn tạo thành lô gia hay buồng.

Như vậy, đối với trường hợp cụ thể công trình khách sạn quốctế cao 22 tầng tại đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều như Sở Xâydựng thành phố Cần Thơ nêu tại văn bản số 253/SXD-KTQH ngày 08/4/2009, từ tầng3 trở lên có khối tháp băng qua đường Trần Quốc Toản là không phù hợp với quyđịnh của Quy chuẩn xây dựng về quy hoạch không gian.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng thành phốCần Thơ căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định củaQuy chuẩn xây dựng Việt Nam, Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện