BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựngtỉnh An Giang.

Bộ Xây dựng nhận được côngvăn số 2286/SXD-KTXD ngày 01/12/2014 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc giảiđáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Việc sử dụng các cọc tiếtdiện nhỏ để gia cố nền móng là để tăng chiều sâu khối móng quy ước, do vậy việcthí nghiệm là để xác định khả năng chịu lực của khối móng quy ước. Việc thínghiệm cần có đề cương căn cứ vào yêu cầu cụ thể của thiết kế công trình, điềukiện địa chất khu vực xây dựng công trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật phù hợpvới tiêu chuẩn đã được phê duyệt và quy định hiện hành. Đề cương cần được tư vấnthiết kế lập hoặc thỏa thuận trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt tiến hành thínghiệm.

Tiêu chuẩn “TCXD 190:1996 -Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” (mục 5.7) được áp dụngcho việc thí nghiệm nén tĩnh cọc đơn không áp dụng cho nhóm cọc.

2. Căn cứ văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014), tổ chức tư vấn khi thực hiện khảo sát xây dựngphải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 153 Luật Xây dựng2014, ngoài ra còn phải đảm bảo các điều kiện đối với chủ nhiệm khảo sát, điềukiện đối với tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng áp dụng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho đến khi văn bản quyphạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực.

3. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về “Quy định việc kiểm tra, thẩmđịnh và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch vàthiết kế xây dựng” chỉ hướng dẫn các nội dung của công tác kiểm tra, thẩm địnhvà nghiệm thu đối với các lĩnh vực ngành xây dựng quản lý để triển khai thực hiệnđo đạc và bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 củaChính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ, quy định cơ quan quản lý nhà nước cótrách nhiệm “cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhâncó đủ điều kiện theo quy chế”, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quanquản lý nhà nước về hoạt động đo đạc bản đồ và cấp giấy phép đo đạc theo cácquy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài Nguyên vàMôi trường về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, bổ sung,gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh An Giangcần căn cứ các quy định về cấp giấy phép đo đạc và bản đồ được quy định tại Nghịđịnh số 12/2002/NĐ-CP và Thông tư 32/2010/TT-BTNMT để hướng dẫn các tổ chức, cánhân thực hiện công tác đo đạc và bản đồ. Các nội dung cụ thể hơn đề nghị cócông văn gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của BộXây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhn:
- Ntrên;
- Lưu: VT, PTĐT, KHCN,XD(NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phm Khánh