BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 80/BXD-KHTC
V/v Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về quản lý nhà, đất thuộc sở hữu NN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ

- Các Công ty nhà nước, Tổng Công ty thuộc nhà nước

Thực hiện Quyết định số09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xửlý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; văn bản số 5061/BTC-QLCS ngày 8/4/2009 củaBộ Tài chính về việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để có số liệu tổng hợp về cácthông tin quản lý nhà đất, Bộ sao gửi văn bản số 5061/BTC-QLCS nêu trên và yêucầu các đơn vị cập nhật các thông tin theo phụ lục số 1 và phụ lục số 2 và khẩntrương gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) hoặc gửi vào số FAX 043.9742066 trướcngày 30/4/2009 để Bộ có căn cứ tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước kịpthời ./.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng