BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 80/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 10249/CT-PT ngày27/11/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế GTGT của doanhnghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Bộ Tài chính chuyển đếntheo Phiếu trình Bộ số 24170 ngày 04/12/2014. Về việc này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 củaBộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoànthuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, điểm 2.1 công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửakhẩu phụ, lối mở biên giới đất liền và điểm 2 công văn số 12795/BTC-TCHQ ngày11/9/2014 của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa thuộcđối tượng rủi ro về hoàn thuế GTGT, cơ quan Hải quan có trách nhiệm: Kiểm trathực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu tại mục 1 văn bản này, cán bộ kiểmhóa ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu và phương tiệnvận chuyển, cụ thể ghi đầy đủ thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hànghóa xuất khẩu, bao gồm cả phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đếnkhu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hải quan và phương tiện dùngđể vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Do vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụngnêu tại điểm 1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2014, khi làm thủ tục xuấtkhẩu hàng hóa của các doanh nghiệp này, cơ quan Hải quan phải thực hiện ghi đầyđủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu và thông tin về phương tiện vậnchuyển hàng hóa xuất khẩu (bao gồm thông tin về phương tiện dùng để vận chuyểnhàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hảiquan và phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới). Trường hợp trêntờ khai hải quan hoặc Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc bộ hồsơ hải quan của các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng nêu tại điểm 1 côngvăn số 12485/BTC-TCT dẫn trên mà chưa có các thông tin về phương tiện vận tảichuyên chở hàng hóa xuất khẩu thì chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Tài chính tạicông văn số 12485/BTC-TCT công văn số 875/BTC-TCT và công văn số12795/BTC-TCHQ dẫn trên. Để có cơ sở xem xét, giải quyết việc hoàn thuế GTGTcho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan Thuế liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quanHải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa để được xem xét, trả lời cụ thể vềvấn đề trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- TCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh