BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 80/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Agrivina - DalatHasfarm
(Đ/c: số 450, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số DM 09/CV ngày 12/12/2008 của Công ty TNHHAgrivina - Dalat Hasfarm về đề nghị hướng dẫn việc đăng ký danh mục hàng hóanhập khẩu là xe ôtô 45 chỗ ngồi để phục vụ dự án cho giai đoạn tháng 01/2009,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, công văn số 5112/TCHQ-GSQL ngày 06/09/2007 củaTổng cục Hải quan hướng dẫn: Trước khi làm thủ tục để nhập khẩu hàng hóa tạotài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế này cho cả dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn thựchiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án với cơ quan Hải quan.

Do Công ty đã đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuếvới cơ quan hải quan cho từng gia đoạn dự án (từ tháng 05/2008 đến tháng05/2009) tại Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk, do vậy về đề nghị được đăng ký danh mụcnhập khẩu xe ôtô miễn thuế cho giai đoạn tháng 01/2009 của Công ty là không đápứng được hướng dẫn trên. Việc đăng ký danh mục nhập khẩu xe ôtô miễn thuế chỉđược thực hiện sau thời điểm tháng 05/2009 và phải đảm bảo các quy định hiệnhành quy định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính vàcác văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh