BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 80/TCT-CS
V/v: miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 5218/CT-THNVDT ngày 08/9/2008 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về miễn tiềnsử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 8 Luật Doanh nghiệpquy định quyền của doanh nghiệp: “1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọnngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô vàngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiệnthuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích …. 7. Tự chủquyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ”.

- Tại Điều 24 Luật Doanh nghiệpquy định: “Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủcác điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinhdoanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặttheo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này;

3. Có trụ sở chính theo quy địnhtại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanhhợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinhdoanh theo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng ký kinh doanh đượcxác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thểdo Chính phủ quy định.”

- Tại Điều 45 Luật Đầu tư quyđịnh: “1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷđồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầutư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trongnước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồngViệt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tưlàm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấptỉnh …”

- Tại điểm 2b, Mục IV, Phần CThông tư số 117/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất hướng dẫn: “b. Đối với dự án công trình công cộng có mục đích kinh doanh;dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, xây dựng nhà ở cho người có công, xây dựngchung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp phải kèm văn bản chấp thuận củacơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư;”

Căn cứ các quy định nêu trên, cơsở kinh doanh thực hiện đầu tư dự án công cộng có mục đích kinh doanh để đượcxét miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số198/2004/NĐ-CP phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tưtheo quy định tại Điều 9 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo:

- Văn bản đăng ký đầu tư, đốivới dự án thuộc diện phải đăng ký đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, đối với dự án không phải đăng ký đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương