THANH TRA NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 800/CV-TTNN
V/v hướng dẫn tiêu chuẩn thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2003

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính thức tỉnh Phú Thọ;
- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Phú Thọ;

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính thức tỉnh Phú Thọ xét duyệt cử Thanh tra viên đi dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính năm 2003, có việc chưa rõ về điều kiện dự thi tại Phần I- Những quy định chung, Mục I - Điều kiện dự thi, tiết b của văn bản số 426/CV- Thanh tra Nhà nước, ngày 24 tháng 4 năm 2003 của Tổng Thanh tra Nhà nước.

Nay Thanh tra Nhà nước hướng dẫn cụ thể như sau:

Tất cả những Thanh tra viên có 01 trong 03 chứng chỉ sau đều đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính thức năm 2003.

1. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên chính (thời gian 12 tuần) có chứng nhận do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

2. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên (thời gian 12 tuần) do các trường Chính trị địa phương và trường Cán bộ của Bộ, ngành được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia uỷ quyền.

3. Chứng chỉ tốt nghiệp bồi dưỡng chuyên viên chính (trung, cao trước kia) do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

Vậy Thanh tra Nhà nước có ý kiến hướng dẫn cụ thể để Hội đồng sơ tuyển của tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xét duyệt cử Thnh tra viên dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2003./.

KT. TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
TS.Vũ Phạm Quyết Thắng