BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 6222/CT-THNVDT ngày 24/9/2007 của Cụcthuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 2.4, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp cơ sở kinh doanhmua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dứa, cọ của người nông dân trực tiếp làmra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất,đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thuỷ sản của người sảnxuất, đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng,tài sản của hộ gia đình cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịchvụ mua của cá nhân không kinh doanh thì được lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC )

Kể từ ngày 1/7/2007, hồ sơ khai thuế GTGT tháng của cơ sởkinh doanh hoạt động kinh doanh ôtô, xe máy thực hiện theo hướng dẫn tại điểm3.2, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính.

2. Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại củanước ngoài cho các Hội, trường hợp tổ chức viện trợ nước ngoài ký hợp đồng vớicơ sở kinh doanh trong nước để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại cho ViệtNam thì được miễn thuế GTGT; đồng thời cơ sở kinh doanh trong nước kê khai, nộpthuế theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT chocác tổ chức viện trợ nước ngoài theo giá không có thuế giá trị gia tăng thìđược khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án.

3. Theo hướng dẫn tại điểm 1.23, Mục II, Phần A Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì dịch vụ bốc xếp hàng hoá xuấtkhẩu phục vụ cho vận tải quốc tế không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;dịch vụ này thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC nêu trên.

4. Theo hướng dẫn tại điểm 1.2.đ, Mục III, Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì trường hợp cơ sở kinh doanh kýhợp đồng trực tiếp với nước ngoài sau đó giao lại toàn bộ hợp đồng gia công đócho một cơ sở kinh doanh khác gia công thì cơ sở nhận lại gia công không đượccoi là xuất khẩu.

5. Theo hướng dẫn nêu tại điểm 11, Mục I, Phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì đối với hoạt động kinh doanh bấtđộng sản, giá tính thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn với đất được trừ giá đấttheo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thờiđiểm người mua nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản.

6. Theo hướng dẫn tại tiết c2, điểm 1.2, Mục III, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, thuế GTGT đầu vào phục vụcho việc xây dựng nhà làm trụ sở văn phòng cho tổ chức tín dụng thì không đượckhấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

7. Theo hướng dẫn tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì thuế đầu vào của hàng hoá, tàisản mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, mấttrộm không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

8. Theo hướng dẫn tại điểm 1b, Mục I, Phần D Thông tư số32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trongtháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấutrừ trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát sinh từ 200 triệu đồng trở lên (thuếGTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hoá, dịchvụ bán trong nước) thì được xét hoàn thuế theo tháng. Số thuế GTGT chưa khấutrừ hết trong tháng được xác định bằng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bánra trừ đi (-) số thuế GTGT được khấu trừ tháng này, trừ đi (-) số thuế GTGT cònđược khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

9. Về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá,mua vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không phục vụ sảnxuất kinh doanh, và những vướng mắc về thủ tục thuế liên quan đến Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang tập hợpvướng mắc tương tự để hướng dẫn chung cho các Cục thuế thống nhất thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương