VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 800/VPCP-KTN
V/v SCIC xin tham gia đầu tư các dự án dầu khí với PVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnnhà nước.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhànước (công văn số 2068/ĐTKDV-ĐT5 ngày 18 tháng 12 năm 2008); ý kiến các Bộ:Công Thương (công văn số 0352/BCT-NL ngày 13 tháng 01 năm 2009), Kế hoạch vàĐầu tư (công văn 148/BKH-TCTT ngày 07 tháng 01 năm 2009), Tài chính (công vănsố 1133/BTC-TCDN ngày 23 tháng 01 năm 2009) về việc xin tham gia đầu tư vào cácdự án dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnnhà nước đầu tư vào lĩnh vực dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng Côngty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm việc cụ thể với Tập đoàn Dầu khí ViệtNam, thống nhất về hình thức hợp tác, tỷ lệ góp vốn trên từng dự án và báo cáotheo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Công ty Đầu tư và Kinhdoanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KHĐT, CT, TC;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý