BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8004/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Hải Phòng.

Tiếp theo các công văn số 498/GSQL-TH ngày6/6/2013, 669/GSQL-TH và qua thư trao đổi với Thái Lan đề ngày 18/12/2013 vềvướng mắc liên quan đến các C/O số ID2013-0080110 cấp ngày 29/4/2013;ID2012-0105247 ngày 31/5/2013 và trên cơ sở thư thông báo kết quả xác minh củacơ quan này, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan đã xácnhận 02 C/O dẫn trên là hợp lệ, được cấp bởi Bộ Ngoại thương Thái Lan. Do đó,đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam
(Đ/c: 126 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), (thay trả lời công văn số 02/CV /SCG-HQHP);
- Công ty Gendis
(Đ/c: số 10 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn