NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8005/NHNN-QLNH
V/v chấm dứt hoạt động huy động vốn bằng vàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: CácTổ chức tín dụng còn số dư huy động, cho vay bằng vàng

Theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN ngày27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29tháng 4 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứthuy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng: từ ngày 25/11/2012, tấtcả các tổ chức tín dụng phải chấm dứt việc huy động vốn bằng vàng. Vì vậy, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện:

1. Chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàngdưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn.

2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàngvà sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài.

3. Báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vànghuy động vào mục đích khác ngoài các khoản cho vay vốn bằng vàng, gồm:

- Tất toán số dư tài khoản vàng ở nước ngoài theoThông tư số 32/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tíndụng;

- Thu hồi các khoản sử dụng vào mục đích khác.

Báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Quản lýNgoại hối) chậm nhất trong ngày 11/12/2012. Có thể gửi trước qua số fax04.3934.352 hoặc qua email: [email protected]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổchức tín dụng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Cơ quan TTGSNH (để p/h);
- NHNN CN TP HCM, Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VP, QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KV. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn