TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 801/TCHQ-KTTT
V/v: Giải toả cưỡng chế Nhà ga T1

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Tổng công ty cơ khí xây dựng
125d Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 168/TCT-KHĐT ngày 22/2/2006 của Tổng công ty cơ khí xây dựng về việc giải quyết tồn đọng thuế nhập khẩu Dự án Nhà ga T1, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng công ty cơ khí xây dựng (mã số thuế 0100106553) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng.

- Tờ khai 917/NKD ngày 21/2/2006 đã nộp tiền bằng chuyển khoản số 8971 ngày 23/2/2006.

- Các tờ khai số 800/NKD ngày 24/2/2000; 805/NKD ngày 24/2/2000; 1098, 1099/NKD ngày 20/3/2000; 1208/NKD ngày 27/3/2000; 3681, 3689/NKD ngày 3/5/2000; 3826/NKD ngày 8/5/2000; 4372/NKD ngày 22/5/2000; 41/NKD ngày 6/1/2000; 112/NKD ngày 13/1/2000; 381/NKD ngày 16/2/2000; 432/NKD ngà 21/2/2000; 688/NKD ngày 14/3/2000; 827/NKD ngày 21/3/2000; 1747, 1751/NKD ngày 30/5/2000. Đây là, số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1 - Sân bay Nội Bài.

Căn cứ công văn số 427/CP-KTTH ngày 24/4/1999 của Chính phủ về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhập khẩu xây dựng Nhà ga T1 Nội Bài.

Căn cứ công văn 10215TC/TCT ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu GTGT dự án Nhà ga T1.

Căn cứ điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng công ty cơ khí xây dựng được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/6/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty cơ khí xây dựng biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An