THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 801/TTg-ĐMDN
V/v: Thành lập TCT Ba Son
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.
Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (các văn bản: số 2310/BQP-Kte ngày 28 tháng 3 năm 2014 và số 563/CKT-QLDN ngày 07 tháng 5 năm 2014) và ý kiến các Bộ:Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 2220/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 4 năm 2014), Tài chính (công văn số 5630/BTC-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1315/LĐTBXH-LĐTL ngày 23 tháng 4 năm 2014), Nội vụ (côngvănsố 1423/BNV-TCBC ngày 05 tháng 5 năm 2014) về việc tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son thành Tổng công ty Ba Son, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Ba Son hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son và các đơn vị thành viên; tổ chức lại Xí nghiệp Sơn Hải Âu thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Tổng công ty Ba Son. Giao Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Tổng công ty Ba Son theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh