THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 801/TTg –KTN
V/v danh mục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1513/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 4 năm 2011), ýkiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2486/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2843/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 5 năm2011), Bộ Tài chính (công văn số 5491/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2011) về danhmục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thựchiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về lựa chọn Nhà đầu tư:

- Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụnghình thức chỉ định Nhà đầu tư đối với 04 dự án (bao gồm: xây dựng bãi đậu xengầm và dịch vụ công cộng tại sân bóng đá Tao Đàn, xây dựng tuyến đường trêncao số 4, xây dựng đường kết nối từ ngã ba An Lạc đến nút giao đường Nguyễn VănLinh, xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B); ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư cácDự án.

- Đối với các dự án còn lại: Ủy bannhân dân Thành phố xem xét, quyết định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư theo thẩmquyền.

2. Việc tổ chức lập, thẩm định vàphê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêu trên được thực hiện theođúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải