VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 8010/VPCP-QHQT
V/v: ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 887/TTr-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2011 về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc (tháng 11 năm 2011, Indonesia), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt nội dung dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia Thành viên ASEAN và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về hợp tác y tế kèm theo văn bản nêu trên.
2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19.
3. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ sau khi ký kết.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các coq quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH,
KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).11
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam