BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8014/BTC-HCSN
V/v bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Mers-Cov.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện côngđiện số 790/CĐ-TTg ngày 03/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chốngdịch bệnh gây ra Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rútCorona (Mers - Cov), Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ; Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịchỦyban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chỉ đạo,thực hiện cần tập trung một số nội dung sau:

1. Tổ chức thựchiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Mers - Cov; đảm bảođủ trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ, chế độ của cán bộ y tế theo quyđịnh… cho các cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế.

2. Về nguồn kinh phí:

a) Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động bố trí kinh phí phòng, chống dịchbệnh Mers - Cov trong dự toán chi sự nghiệp y tế đã được giao năm 2015 và nguồn huy động của các tổ chức, cánhân theo quy định của pháp luật.

b) Đối với địaphương, kinh phí phòng chống dịch bệnh Mers - Cov được đảm bảo từ các nguồnsau:

- Dự toán chi sựnghiệp y tế năm 2015 đã được giao.

- Dự phòng ngânsách địa phương năm 2015.

- Huy động của cáctổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

c) Trường hợp dịchbệnh Mers - Cov xảy ra và được cấp có thẩm quyền công bố dịch theo quy định,các Bộ, ngành, địa phương sau khi đã chủ động sử dụng các nguồn lực nêu trên cókhó khăn về kinh phí, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính để có giải pháp cụ thể báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chínhđể xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung