BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8015/TCHQ-TXNK
V/v tham vấn giá

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP tập đoàn Phú Thái.
(Địa chỉ: Phòng 1801 Tòa nhà Văn phòng trung tâm Hà Nội - 44B Lý Thường Kiệt - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 200/PTG-XNK ngày 09/12/2013 của Công ty CP Tập đoàn Phú Thái về việctham vấn giá lần sau đối với mặt hàng nhập khẩu đã được tham vấn giá lần đầu.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 26Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì đối với cùng mộtmặt hàng, do cùng một doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cùng một đơn vịhải quan, theo cùng một hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng khác nhau, thì chỉ tổ chứctham vấn cho lô hàng nhập khẩu lần đầu, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quyđịnh tại tiết 3.4.1, tiết 3.4.2 Điểm 3.4 Khoản 3 Thông tư 205/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP tập đoàn Phú thái biết và phối hợp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệpđăng ký tờ khai hải quan để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường