BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8018/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Nhắc nộp báo cáo khảo sát thực trạng HS chơi trò chơi trực tuyến

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyếtđịnh số 4420/QĐ-BGDĐT ngày 4/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Kế hoạch khảo sát thực trạng tác động xấu của trò chơi trực tuyếnvà xây dựng Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trựctuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên;

Bộ Giáo dục vàĐào tạo đã có Công văn số 6437/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 8/10/2010 gửi các sở giáo dụcvà đào tạo về việc triển khai khảo sát thực trạng tác động xấu của trò chơi trựctuyến đối với học sinh trên phạm vi toàn quốc. Yêu cầu thời gian gửi báo cáokết quả khảo sát của các đơn vị về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/10/2010,tuy nhiên cho đến thời điểm này Quý đơn vị vẫn chưa gửi báo cáo về Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (danh sách các đơn vị chưa gửi báo cáo kèm theo Công văn).

Để có đầy đủ sốliệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý đơn vị khẩn trương hoànthành báo cáo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12/2010 theo địachỉ :

Cục Cơ sở vậtchất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại CồViệt, Hà Nội (fax : 04.38693942, email : [email protected]).

Trong quá trìnhthực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục Cơ sởvật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo (sốđiện thoại : 043.8693383) để được hướng dẫn thực hiện ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CSVCTBTH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngọc Phương

DANH SÁCH

CÁCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯA NỘP BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG XẤU CỦA TRÒCHƠI TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC SINH
(Kèm theo Công văn số 8018 /BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29 /11/2010)

1

Hà Nội

23

Đà Nẵng

2

Hải Phòng

24

Quảng Nam

3

Vĩnh Phúc

25

Quảng Ngãi

4

Hải Dương

26

Bình Định

5

Hà Nam

27

Phú Yên

6

Nam Định

28

Khánh Hoà

7

Thái Bình

29

Đắk Lắk

8

Hà Giang

30

Đăk Nông

9

Cao Bằng

31

Lâm Đồng

10

Lào Cai

32

Tp Hồ Chí Minh

11

Bắc Cạn

33

Ninh Thuận

12

Lạng Sơn

34

Bình Phước

13

Thái Nguyên

35

Tây Ninh

14

Phú Thọ

36

Bình Dương

15

Sơn La

37

Đồng Nai

16

Hoà Bình

38

Long An

17

Thanh Hoá

39

An Giang

18

Nghệ An

40

Vĩnh Long

19

Hà Tĩnh

41

Bến Tre

20

Quảng Bình

42

Trà Vinh

21

Quảng Trị

43

Bạc Liêu

22

Thừa Thiên Huế

44

Cà Mau