VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8018/VPCP-QHQT
V/v tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triểnViệt Nam tại văn bản số 2983/NHPT-HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2010 và văn bản số 4165/NHPT-HTQT ngày 14 tháng 10 năm 2010; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bảnsố 12995/BTC-QLN ngày 28 tháng 9 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại vănbản số 7007/NHNN-HTQT ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc tham gia Diễn đàn Ngânhàng Xuất nhập khẩu châu Á (AEBF), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cóý kiến như sau:

Đồng ý việc Ngân hàng Phát triểnViệt Nam tham gia Diễn đàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Á (AEBF) với tư cáchlà thành viên chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc