BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 802/TCT-CS
V/v thu thuế môn bài năm 2009

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 66/CT-THNVDT ngày 22/1/2009 của Cục thuếtỉnh Kiên Giang hỏi về việc thu thuế môn bài năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Trường hợp Cục thuế tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lập bộ thuếmôn bài năm 2009 đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng dẫntại công văn số 4874/TCT-CS ngày 19/12/2008 của Tổng cục Thuế và đã thực hiệnthu thuế môn bài theo bộ thuế đã lập thì không điều chỉnh lại số thuế môn bàicác hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương