TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 802/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 194/CT-TTHT ngày 08/02/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai v/v thuế GTGT sản phẩm cơ khí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn trình bày thì sản phẩm khung thép sơn làm hàng thủ công mỹ nghệ được xác định là sản phẩm cơ khí tiêu dùng, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Chương 73, Phần XV nhóm 7326 (7326.90.90) biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến