BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8020/BCT-XNK
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Trả lời công văn số 6490/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 7năm 2015 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện quayvòng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, Bộ Công Thương ủng hộ việc đơn giảnhóa thủ tục hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cho hoạt độngcủa cơ quan hải quan nhưng phải đảm bảo công tác quản lý, giám sát của các cơquan chức năng.

Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệmvụ để hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Tổng cục Hảiquan báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương. Xin gửi đểTổng cục Hải quan tham khảo./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Cục Hóa chất;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh