BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8028/BTC-CST
V/v phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gianqua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số địa phương đề nghị hướng dẫnthu phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựngsố 50/2014/QH13 . Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại công văn số 1104/BXD-HĐXD ngày 22/5/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy địnhtại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư thực hiện thẩm định thiếtkế; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tư vấn (nếu có) thựchiện thẩm tra thiết kế.

Căn cứ Nghị địnhsố 15/2013/NĐ-CP Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm trathiết kế công trình xây dựng, tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 quy định:

“3. Trường hợp cơquan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiệnthẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan quản lýnhà nước thu phí thẩm tra theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức phí ban hànhkèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm trado chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi phíquy định của Bộ Xây dựng.

4. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xâydựng không đủ điều kiện để thẩm tra thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổchức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra. Trường hợp này, cơquan quản lý nhà nước không thu phí thẩm tra theo quy định tại Thông tư này.Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhânthực hiện thẩm tra, mức chi phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng”.

2. Tại Điều 36 vàĐiều 37 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: Thẩm định là việckiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư,chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối vớinhững nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xâydựng; thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân cóđủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng; đối vớinhững nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xâydựng.

Như vậy, thẩm địnhthiết kế, dự toán của cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13có cùng bản chấtvớithẩm tra thiết kếtại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chấtlượng công trình xây dựng. Do đó, việc thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền được thu phí theoquyđịnhtại Thông tư số 75/2014/TT-BTC.

Bộ Tài chính cócông văn hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai