BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 803/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Nam Dược
(Số 2, Ngách 26/31, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/CVND ngày 04/01/2005 của Công ty cổphần Nam Dược hỏi về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toánkhoản chi về dịch vụ quảng cáo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùngcho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toànbộ, Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghitrên hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo để phục vụ cho hoạtđộng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ sốthuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT của người cung cấp dịch vụ quảng cáo.

2. Theo quy định tại điểm 11, mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí quảng cáo, khuyến mại phải hạch toán mộtlần theo số thực chi khi phát sinh, không phân bổ khoản chi phí này vào nhiềukỳ kế toán.

Bộ Tài chính trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng