TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 803/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH VINA CHANG TAI

Trả lời công văn số CT- 1205/HCST ngày 21/12/2005 của Công ty TNHH Vina Chang Tai về việc xin được tính tỷ lệ xuất khẩu theo sản lượng khi xác định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Vina Chang Tai tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế quy định tại Điều 2 Giấy phép đầu tư số 1814/GPDC3 -BD ngày 6/11/1999 do UBND tỉnh Bình Dương cấp nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu ghi trong Giấy phép.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vina Chang Tai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến