B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8032/TCHQ-TXNK
V/v NK hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí;
(Tòa nhà Cham Vít, 117 Trần Duy Hưng, Trung Liệt, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Công ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng.
(Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 678/DKSH-DVHTSXngày 31/07/2015 về việc đứng tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa và sử dụngDanh mục miễn thuế của dự án khoan thăm dò dầu khí lô 103 và 107 của Công tyTNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 1 Luật Dầu khí số 19/2000/QH10 ngày 09/06/2000 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí;

Căn cứ khoản 11, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về miễn thuế đối với hoạt động dầukhí;

Căn cứ Hợp đồng Điều hành ngày 02/04/2015 và Giấy ủyquyền ngày 02/04/2015 giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và Công ty TNHHmột thành viên dầu khí Sông Hồng.

Trường hợp Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí vàCông ty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng đã ký kết Hợp đồng điều hành vàcó Giấy ủy quyền của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thì Công ty TNHH mộtthành viên dầu khí Sông Hồng được phép đứng tên trên tờ khai nhập khẩu hàng hóatheo Danh mục hàng hóa miễn thuế số 06-DMT/2015 ngày 16/07/2015 của Tổng côngty thăm dò khai thác dầu khí đã được Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp. Đối vớicác mặt hàng không được miễn thuế Công ty phải thực hiện nộp các loại thuế (nếucó) theo đúng quy định.

Định kỳ hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính Côngty TNHH một thành viên dầu khí Sông Hồng cung cấp hồ sơ, báo cáo số liệu nhậpkhẩu và tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu với Tổng Công ty thăm dò khai thácdầu khí. Trên cơ sở đó, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tàichính Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí báo cáo tình hình sử dụng hàng hóanhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp nhậpkhẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí nhưng sử dụng sai mục đích đã được miễnthuế thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu số thuế đã được miễn và bị xử phạt vi phạmtheo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thànhviên dầu khí Sông Hồng và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí được biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TXNK -CST- Vũ (05 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái