BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 804/BNN-TCLN
V/v sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than gỗ rừng trồng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 2471/BTC-CST ngày 23/02/2013 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuếxuất khẩu mặt hàng gỗ rừng trồng, sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan vàDự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàngthuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính dự thảo, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thống nhất với dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuếxuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩucủa Bộ Tài chính, theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng thangỗ rừng trồng từ 10% xuống 5%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chínhtổng hợp và hoàn thiện Thông tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn