BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 804/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1150/CT-TTr ngày 5/8/2008 của Cục Thuế TP.Hải Phòng về thuế GTGT đối với phần vốn và tài sản chia tách, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Điểm 5.18b mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn, chứng từ đối với bên có tài sảngóp vốn, có tài sản điều chuyển là cơ sở kinh doanh như sau:

“b.1- Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản gópvốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tàisản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giácủa tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồsơ về nguồn gốc tài sản.

b.2- Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạchtoán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợpnhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tàisản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốctài sản và không phải xuất hóa đơn”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằngđầu tư dự án xây dựng nhà máy mạ hợp kim, khi dự án đầu tư hoàn thành được táchkhỏi Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng để thành lập pháp nhân độc lập là Công tycổ phần tôn mạ màu Việt Pháp thì tài sản bàn giao khi tách dự án không phảixuất hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương