TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 804/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Thiện Chí 1
P 103 Nhà T4 Ngõ 74 Trường Chinh - Hà Nội

Trả lời công văn số 18.2/TC ngày 18/2/2006 của Công ty Thiện Chí 1 hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt hàng lọ thủy tinh trung tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

“Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám chữa bệnh, các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, bơm kim tiêm, truyền máu, dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác: bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế”. Thuộc nhóm mặt hàng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính thì lọ thủy tinh trung tính đựng thuốc do công ty nhập về thuộc mã hàng 7010, Chương 70, Phần XIII: “chai và lọ để đựng thuốc kháng sinh, huyết thanh và các chất tiêm truyền khác, loại dung tích không quá 1 lít” có thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì mặt hàng lọ thủy tinh trung tính có dung tích 4ml, 12ml, 20ml, 50ml, 100ml chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến