THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: phê duyệt danh mục Chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2861/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 5 năm 2011) về việc phê duyệt danh mục chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục "Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011 - 2015", do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.662.500 Cua ron Đan Mạch (DKK).
2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện Chương trình (gồm 02 Hợp phần) và chủ trì, triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KGVX, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).21
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm