BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8041/BTC-NSNN
V/v trích 40% số thu từ hoạt động sự nghiệp để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Về đề nghị hướng dẫn sử dụng 40% số thu từ hoạtđộng sự nghiệp để thực hiện cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp cônglập tự bảo đảm chi phí hoạt động tại Công văn số 2112/UBND-TM ngày 16/5/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu,nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điềuchỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CPngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị địnhsố 23/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấpbảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc; đã quy định:Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng 40% số thu được để lại theochế độ năm 2011 của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp (riêng ngành ytế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế,vật tư tiêu hao) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉđạo các đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toànbộ chi phí hoạt động phải thực hiện trích 40% số thu từ hoạt động sự nghiệpđược để lại theo chế độ năm 2011 (riêng ngành y tế sử dụng 35%, sau khi trừ chiphí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao) để tạonguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh biếtvà chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính tinh Tiền Giang;
- Vụ Hành chính sự nghiệp;
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Chí