TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 805/TCT-DNK
V/v: Xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 15/CT-QLAC ngày 9/1/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về việc xử lý hành vi vi phạm đối với việc làm mất hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang kiểm tra, xác định nguyên nhân Cơ sở Thức ăn gia súc Đông Hòa làm mất 200 số hóa đơn đã sử dụng (liên 1 và liên 3). Đồng thời thực hiện kiểm tra đối chiếu xác minh bảng kê hóa đơn GTGT cơ sở đã sử dụng kê khai nộp thuế GTGT với liên 2 (liên giao cho khách hàng).

Trường hợp qua đối chiếu xác minh hóa đơn, nếu phát hiện có chênh lệch, có hành vi trốn thuế thì phải xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của Luật thuế.

Căn cứ hành vi và mức độ vi phạm cụ thể và nguyên nhân làm mất hóa đơn của Cơ sở Thức ăn gia súc Đông Hòa, Cục thuế thực hiện xử lý cụ thể theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Trường hợp qua xử lý nếu có vướng mắc, Cục thuế báo cáo cụ thể để Tổng cục Thuế cho ý kiến xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến